برف آمد پشت ردت

در خیابان گم شدم

برف آمد برف آمد

در زمستان گم شدم....