یه روزی بار و بندیلمون‌ رو جمع میکنیم و می‌ریم نجف زندگی میکنیم. 

 

زینب سادات با من هم نظری، مگه نه؟