صدای آهنگ تا آخره. 

همه خوشحالن.

همه رو ابران.

بالا و پایین میرن و جیغ و هورا میکشن.

دست میزنن.

بدناشون رو به رقص در میارن.

و من گیج و سر درگمم.

انگار صداها رو دیگه نمیشنوم.

ایستادم یه گوشه و به بقیه زل میزنم.

بین این همه هیاهو به دنبال خوشحالی واقعی میگردم ولی نمیتونم پیداش کنم...