درست همون لحظه ای که فکر میکنی عوض شدی موقعیت هایی پیش میاد که بگه نه بابا تو همونی هستی که بودی، با سیلی واقعیت به خودت میای که فقط دچار یه توهم خوشگل بودی.اونم چه توهمی!

دیدی سر فلان مسئله ی کوچیک سریع از کوره در رفتی؟ 

دیدی سریع قضاوت کردی؟

دیدی با حرف هات دل شکوندی؟

دیدی دروغ گفتی؟

دیدی غیبت کردی؟

و.....

آره! خدا همونجایی که حس میکنی بهتر شدی نشونت میده که نه هنوز همون اول اول اول راهی.دلت خوش نباشه به اینکه چهار تا دعا خوندی یا مثلا چهار تا ذکر بیشتر گفتی، هنوز نفست تو غل و زنجیر خودش گیر کرده بنده ی من.

خدایا نذار هیچوقت به خودمون مطمئن بشیم.خدایا یه کاری کن حواسمون همیشه به خودمون باشه.غافل نشیم از خودمون.

خدایا به حق همین ماه رجبی که امشب میریم به استقبالش،خودت هوامونو داشته باش....