دلم برای اون دورانی که بعد از امتحانای ترم دوم مدرسه برمیگشتم خونه، با همون فرم مدرسه دراز میکشیدم زیر کولر،گوجه سبز مینداختم بالا و توی گوشی با بچه ها چت میکردم در حالی که همین چند دقیقه قبلش تو حیاط مدرسه همو دیده بودیم،تنگ شده:)....