یه حالیم. میخوام فقط فرار کنم بیام پیشت. زودتر من رو برسون پیش خودت آقای ۱۲۸.....