سلام و نور

بعد از اینکه به دلایلی حس کردم نیاز دارم تا جایی شروع کنم به نوشتن

آن هم چه شبی..

شب شهادت مادر

از حس و حالم بگویم این روزها که حس میکنم عاشق شده ام!!

عاشقی که راه درازی در پیش دارد و از خود می پرسد آیا میتواند عاشق بماند یا خیر

​​​​از خدا میخواهم که در این مسیر هرگز مرا رها نکند هر چند که خدا هیچوقت ما را رها نمیکند و این خود ما هستیم که او را رها می کنیم.

در این شب شهادت از خدا میخواهم مثل مادر، عاشق بمانم...